Rok 2023 przyniósł sporo zmian w prawie pracy. 2024 rok zapowiada się jednak równie dynamicznie, szczególnie dla pracowników. Oto najważniejsze zmiany, które czekają nas w najbliższym roku!

1. Wzrost minimalnego wynagrodzenia – zmiany w styczniu i lipcu 2024 r. Od stycznia 2024 r. minimalne wynagrodzenie brutto wzrosło z 3600 zł do 4242 zł. Z kolei w lipcu 2024 r. możemy spodziewać się ponownej podwyżki płacy minimalnej do kwoty 4300 zł brutto.

2. Podniesienie wysokości kwot wolnych od potrąceń – wzrost minimalnego wynagrodzenia przekłada się na wysokość kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia pracownika. A zatem w przypadku: Potrąceń niealimentacyjnych – kwotą wolną o potrąceń jest kwota 3221,98 zł; Potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi – kwotą wolną od potrąceń jest kwota 2416,49 zł; Potrąceń kar pieniężnych – kwotą wolną od potrąceń jest kwota 2899,78 zł.

3. Wzrost wysokości dodatków i świadczeń pracowniczych – podwyżka płac minimalnych oznacza również wzrost wysokości dodatków i świadczeń pracowniczych, takich jak odszkodowanie za mobbing, naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu, dodatek za pracę w porze nocnej.

4. Zmiany w wyposażeniu stanowiska pracy – do 17 maja 2024 r. Pracodawcy powinni dostosować stanowiska pracy utworzone przed 17 listopada 2023 r.m.in. poprzez wyposażenie ich w monitory ekranowe przystosowane do nowych minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii. Warunki, o których mowa powyżej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniającym dotychczasowe rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1998 r.

5. Emerytury pomostowe – zmiany w zakresie warunków. W dniu 1 stycznia 2024 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę o emeryturach pomostowych w zakresie warunków nabywania prawa do emerytur pomostowych. Co ważne, emerytura pomostowa to wcześniejsza emerytura przysługująca niektórym pracownikom wykonującym pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (np. ratownikom medycznym). Zgodnie ze aktualnymi przepisami, nie jest już wymagane, aby osoba ubiegająca się o emeryturę pomostową po raz pierwszy podjęła się pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r. Tym samym od 1 stycznia 2024 r. o emeryturę pomostową mogą się ubiegać również osoby, które podjęły się wykonywania takiej pracy nawet po 1 stycznia 1999 r. przy założeniu, że spełnią one pozostałe kryteria ustawowe.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *