Działania CSR

Z uwagi na nasze specjalizacje, jednym z głównych obszarów, na który skupiamy nasze działania CSR, jest zagadnienie zrównoważonego rozwoju miast, obszarów zurbanizowanych i terenów wiejskich.

Uczestniczymy w pracach nad strategią metropolii warszawskiej do 2040 roku

Partner naszej kancelarii, mec. Bartłomiej Tkaczyk jest przedstawicielem NGO, grupy tematycznej „Metropolia otwarta na ludzi”, która w ramach Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa” jest zaangażowana w prace nad stworzeniem i wdrożeniem strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku

Wierzymy, że strategiczne planowanie pozwoli wyznaczyć nowy ambitny kierunek rozwoju dla metropolii, w którym potencjał sektora pozarządowego zostanie należycie wykorzystany. 

Uczestniczymy w projektach edukacyjnych dla liderów samorządowych

Nasi prawnicy są prelegentami w organizowanej przez Fundację Centrum PPP „Szkole Liderów”, która jest inicjatywą mającą na celu poszerzanie świadomości społeczeństwa i osób związanych z administracją publiczną w temacie efektywnych sposobów realizacji inwestycji publicznych, w szczególności w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Promujemy wiedzę o zrównoważonym rozwoju miast

Regularnie współorganizujemy seminaria, webinary i spotkania edukacyjne, podczas których dzielimy się wiedzą na temat innowacyjnych rozwiązań (prawnych) związanych ze zrównoważonym rozwojem miast.  

Poruszamy tematy takiej jak: 

  • Otwarte dane jako podstawa miasta inteligentnego 
  • Walka z chaosem reklamowym w praktyce 
  • Transformacja cyfrowa miasta, zarządzanie miastem w oparciu o dane i wykorzystanie potencjału danych miejskich 
  • Jak zaprojektować (prawnie) miasto jutra 
  • Jak przeprowadzić transformację energetyczną budynków publicznych w formule EPC/ESCO 
  • Energetyka Obywatelska – Społeczności Energetyczne, Klastry Energii 

Bierzemy również aktywny udział w dyskusjach na temat działań na rzecz poprawy infrastruktury transportowej, promocji transportu publicznego oraz rozwoju infrastruktury przyjaznej dla pieszych i rowerzystów.

Zobacz naszą Bazę Wiedzy 

Wspieramy Lokalne Grupy Działania

Świadczymy wsparcie prawne dla organizacji pozarządowych, zwłaszcza dla lokalnych grup działania, które zrzeszają przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Wspieramy rozwój lokalny w oddolnych inicjatywach, których celem jest podnoszenie kwalifikacji mieszkańców, rozwój infrastruktury lokalnej, wymiana doświadczeń oraz zakładanie nowych przedsiębiorstw a także rozwój już istniejących.